Kunskapskrav

Kunskapskrav

Dom krav som ställs inför riskutbildningen

 1. Eleven ska kunna hantera motorcykeln på ett trafiksäkert och så att uppgifterna går att genomföra.
 2. Läraren gör en bedömning om eleven har fått en ökad insikt och förståelse för sin egen och motorcykelns förmåga i trafiken.
 3. Eleven skall följa säkerhetsbestämmelserna.
 4. Undervisningen sker på svenska, så det krävs att man behärskar svenska språket. Om man inte gör detta skall eleven ha med sig någon som kan tolka. Detta för att eleven ska uppnå målen och förstå säkerhets-bestämmelser.
 5. Alkotest genomförs  inne på halkbanan på deltagare och tolk.

Mål att uppnå under kursens gång

          Redogör för

   1. händelseförlopp i typiska motorcykelolyckor och de vanligaste olycksorsakerna samt hur man kan förebygga och undvika dem
   2. hur man som motorcyklist skapar säkerhetsmarginaler vid körning för att undvika risker
   3. hur man kan förutse farliga situationer samt vilka åtgärder motorcykelförare kan vidta för att öka sin synbarhet för andra trafikanter
   4. risker med överskattning av sin egen förmåga samt anledningar och konsekvenser av detta
   5. betydelsen av hastighetsgränser
   6. hastighetens betydelse för risker och för konsekvenserna vid misslyckanden på motorcykel
   7. typiska felbeteenden och panikreaktioner, samt hur man kan förebygga och undvika dem
   8. vikten av att samspela med andra trafikanter och att anpassa sin hastighet och placering

  Upplever & inser

   1. hur valet av hastighet påverkar svårighetsgraden i olika situationer sambandet mellan hastighet och kraschfart
   2. hur olika faktorer påverkar stoppsträckans längd
   3. betydelsen av effektiv bromsteknik
   4. betydelsen av motstyrning och hastighetsanpassning vid kursändring och undanmanöver
   5. betydelsen av hastighetsanpassning, spårval och motstyrning vid körning i såväl höger- som vänsterkurvor
   6. betydelsen av korrekt körställning och att titta rätt

  Använder

   1. skyddshjälm och annan skyddsutrustning på ett korrekt sätt

  Utför

   1. bromsning från minst 70 km/tim

  Självvärdering för

  1. bedömer sin förmåga att undvika att hamna i risksituationer
  2. värderar sin egen roll i uppkomsten av risksituationer och hur egna beslut kan påverka detta