GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR – Dataskyddsförordningen

Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar rörande dig som kund hos oss.

Vi på Härnösands Trafikövningsplats AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss med och följer de lagar och regler i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen.

Hur använder vi den data vi samlar in

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kund.

Vi kommer också att använda de inlämnade uppgifter vi har om dig för att administrera dina eventuella genomförda obligatoriska utbildningar såsom riskutbildningar samt vid kommunikation med Transportstyrelsen och Trafikverket.

Härnösands Trafikövningsplats AB varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör din personuppgifter tillgängliga i tredje part. De som har möjlighet och rätt att ta del av personuppgifterna hos oss på Härnösands Trafikövningsplats AB är ett begränsat antal personer med särskild behörighet.

De typer av data vi samlar in

Nödvändiga uppgifter vi samlar in för dessa ändamål inkluderar tex. ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress samt foto. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs i syfte med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Rätt att begära registerutdrag

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter Härnösands Trafikövningsplats AB behandlar om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vidare databehandling för ovan angivna mål och vi påbörjar borttagningen av dina personuppgifter från vårat register. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

En begäran om registerutdrag eller avregistrering skall ske skriftligt via post samt vara undertecknad:
”Registrering”
Härnösands Trafikövningsplats AB
Saltviksvägen 40
871 54 HÄRNÖSAND

Kontakt vid övriga frågor sker genom mail

Info@halkbanan.se alternativt via telefon på 0611-233 00.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulator för vår behandling av personuppgifter.